Denný stacionár VIA VIVIT, n.o. v Leviciach

Denný stacionár je sociálna služba pre fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení na určitý čas počas dňa. Cieľom denného stacionára je zabezpečiť odbornú službu ktorá zodpovedá potrebám fyzickej osoby so zohľadnením jej potrieb, prirodzených vzťahov a rodiny. Posilňuje kontakt so spoločenským prostredím, aktivizáciu, podporu samostatnosti a zodpovednosti.

Denný stacionár vytvára podmienky na činnostnú terapiu, počas ktorej zapája fyzickú osobu do tvorivých činnosti, pomáha rozvíjať motorické, kognitívne, komunikačné, sociálne a osobnostné kompetencie.

Zabezpečuje záujmovú činnosť formou čítania, počúvania hudby, prechádzok po okolí, hrania spoločenských hier a iných aktivít.

Denný stacionár VIA VIVIT je určený klientom, ktorých stav (sebestačnosť, kognitívne funkcie) umožňuje pobyt v dennom stacionári. Služby denného stacionára nemožno poskytovať fyzickej osobe s infekčným ani vírusovým ochorením.

Denný stacionár – Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní – Zákon č. 448/2008 Z. z. – úplné znenie

§ 40 – Denný stacionár

(1) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

(2) V dennom stacionári sa
a) poskytuje

  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. sociálna rehabilitácia,
  4. stravovanie,

b) zabezpečuje

  1. pracovná terapia,
  2. záujmová činnosť.

(3) V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

Pridaj komentár